Η οριακή δυσπλασία του ισχίου δεν σχετίζεται με διαφορά στο αποτέλεσμα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Η οριακή δυσπλασία του ισχίου δεν σχετίζεται με διαφορά στο αποτέλεσμα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου

Η δυσπλασία του ισχίου σχετίζεται συνήθως με κατώτερα κλινικά αποτελέσματα και αποτελεί ένα κακό προγνωστικό παράγοντα για το μέλλον της άρθρωσης.  Ωστόσο, νέα μελέτη έδωσε νέες πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς που παρουσιάζουν οριακή δυσπλασία και υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση ισχίου λόγω μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της επιβίωσης του ισχίου και η εκτίμηση των αναφερόμενων από τους ασθενείς αποτελεσμάτων μετά από πρωτογενή αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση σε ασθενείς με οριακή δυσπλασία και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με ομάδα ασθενών χωρίς δυσπλασία.

Επρόκειτο για μία αναδρομική μελέτη από ασθενείς που χειρουργήθηκαν από έναν μεμονωμένο χειρουργό μεταξύ των ετών 2010 και 2009.  Ως οριακή δυσπλασία ορίστηκε μία γωνία κέντρου-παρυφής (LCEA) 20° έως 25°.  Οι ασθενείς συγκρίθηκαν με άλλους ασθενείς της ομάδας ελέγχου και εκτιμήθηκαν η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης βάρους-σώματος και τα προεγχειρητικά αποτελέσματα της κλίμακας αξιολόγησης Modified Harris Hip Score.  Επίσης, εκτιμήθηκαν η γωνία α, η γωνία κέντρου-παρυφής, η γωνία Tonnis και η οπίσθια απόκλιση της κοτύλης σε προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες.  Οι κλίμακες αξιολόγησης περιλάμβαναν το Modified Harris Hip Score και το Non-Arthritic Hip Score.  Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με στατιστική ανάλυση.

31 ασθενείς με οριακή δυσπλασία (μέση ηλικία 36,8 έτη, 71% γυναίκες) και 62 από την ομάδα ελέγχου (μέση ηλικία 38 έτη, 71% γυναίκες) συμπεριελήφθησαν στη μελέτη.  Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία ανάμεσα στους δυο ασθενείς, αλλά και στις ακτινολογικές μετρήσεις.  Οι ασθενείς με οριακή δυσπλασία είχαν μικρότερου βαθμού ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου, αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.  Μετεγχειρητικά δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ποσοστό της επαναληπτικής αρθροσκόπησης ή της μετατροπής σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.  Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στα δυο χρόνια και για τις κλίμακες Modified Harris Hip Score και το Non-Arthritic Hip Score.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η οριακή δυσπλασία δεν σχετίζεται με σημαντική διαφορά στην επιβίωση του ισχίου ή στις κλίμακες αξιολόγησης μετά από πρωτογενή αρθροσκόπηση ισχίου που διενεργείται για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση.

Πηγή: “Arthroscopy”, Απρίλιος 2024

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].