Αρθροσκόπηση ισχίου στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση: καμία διαφορά στο αποτέλεσμα σε ασθενείς άνω των 50 ετών με αυτούς 20-35 ετών | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Αρθροσκόπηση ισχίου στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση: καμία διαφορά στο αποτέλεσμα σε ασθενείς άνω των 50 ετών με αυτούς 20-35 ετών

Τα τελευταία χρόνια πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει κατώτερα αποτελέσματα σε επεμβάσεις αρθροσκοπικής αντιμετώπισης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με μεγαλύτερη ηλικία, και ιδιαίτερα αυτή των 50 ετών. Έτσι, η μεγαλύτερη ηλικία αποτέλεσε έναν κακό προγνωστικό δείκτη για το αποτέλεσμα.  Ωστόσο, περισσότερο φως δείχνει μια νέα μελέτη που σύγκρινε τα αποτελέσματα μεταξύ δυο διαφορετικών ηλικιακών ομάδων μετά από αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση με ή χωρίς ρήξη του επιχειλίου χόνδρου. Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα ασθενών ηλικίας άνω των 50 ετών με αυτούς ηλικίας 20 έως 35 ετών, για ένα χρονικό διάστημα παρακολούθησης πέντε ετών. 

Η εργασία ήταν μια αναδρομική συγκριτική προγνωστική μελέτη με τη χρήση προοπτικά  επιλεγμένων ασθενών από μια βάση δεδομένων, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση και με ελάχιστη παρακολούθηση τα πέντε έτη. Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν τις κλίμακες αξιολόγησης Modified Harris Hip Score (MHHS) και Non-Arthritic Hip Score (NAHS) πριν τη χειρουργική επέμβαση και πέντε χρόνια μετά. Οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας των 50 ετών αντιστοιχήθηκαν με τη νεότερη ομάδα (20 έως 35 ετών) όσον αφορά το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος και τις προεγχειρητικές κλίμακες αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν με στατιστικές μεθόδους. Σε σύνολο, 35 μεγαλύτεροι ηλικιακά ασθενείς (μέση ηλικία 58,3 έτη) αντιστοιχήθηκαν με 35 νεότερους ασθενείς  (μέση ηλικία 29,2 έτη). Και οι δυο ομάδες αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες (65,7%) και είχαν παρόμοιο δείκτη μάζας σώματος (26,0).  Οι χόνδρινες βλάβες της κοτύλης βαθμού 3 με 4 κατά Outerbridge ήταν περισσότερο συχνές στην μεγαλύτερης ηλικίας ομάδα (μεγαλύτερη ηλικία 28,6% έναντι νεότερης 0%).  Τα ποσοστά επανεγχείρησης στα 5 έτη δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά μεταξύ των δυο ομάδων (8,6 % στη μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα έναντι 2,9% στη νεότερη). Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα πενταετή αποτελέσματα των κλιμάκων αξιολόγησης. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά επανεγχείρησης αλλά και στις κλίμακες αξιολόγησης μεταξύ ασθενών μεγαλύτερων των 50 ετών έναντι ηλικίας 20 έως 35 ετών μετά από πρωτογενή αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση.

Πηγή: "Arthroscopy", Ιούλιος 2023

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].