Επιστροφή

Αρθροσκόπηση ισχίου και σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας: καλύτερα αποτελέσματα με ταυτόχρονη αντιμετώπιση μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με κροτούν ισχίο

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy” δίνει καινούρια στοιχεία για τη θεραπεία ασθενών με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και συνυπάρχον σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας (κροτούν ισχίο).  Στη μελέτη έγινε σύγκριση σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και κροτούν ισχίο, αφού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με την πρώτη να αντιμετωπίζεται μόνο η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και στη δεύτερη να πραγματοποιείται ταυτόχρονα απελευθέρωση της λαγονοκνημιαίας ταινίας.  Τα αποτελέσματα της μελέτης βασίστηκαν σε αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα (patient-reported outcomes).

Επρόκειτο για μία αναδρομική μελέτη σε ασθενείς με συνυπάρχουσα συμπτωματολογία μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας. Στην πρώτη ομάδα αντιμετωπίστηκε ταυτόχρονα η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση με οστεοπλαστική και έγινε ενδοσκοπική απελευθέρωση της λαγονοκνημιαίας ταινίας, ενώ στη δεύτερη ομάδα έγινε μεμονωμένη αντιμετώπιση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  Από τη μελέτη αποκλείστηκαν ασθενείς με δυσπλασία, σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, αναθεώρηση αρθροσκόπησης ισχίου και αμφοτερόπλευρη χειρουργική επέμβαση.  Τα αξιολογούμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα έγιναν με τη χρήση των κλιμάκων αξιολόγησης του ισχίου Hip Outcome Tool (iHot-33), modified Harris Hip Score (mHHS), Visual Analog Scale for Pain (VAS pain) και Visual Analog Scale Satisfaction (VAS Satisfaction). Η επίπτωση του συνδρόμου λαγονοκνημιαίας ταινίας σε ασθενείς με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου ήταν 4,9% και η μέση ηλικία ήταν 33,1 ± 6,9 έτη. 16 ασθενείς συμμετείχαν στην ομάδα με απελευθέρωση της  λαγονοκνημιαίας ταινίας και 11 ασθενείς στην ομάδα με μη απελευθέρωσή της.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ασθενείς με συνυπάρχοντα σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας που υπεβλήθησαν σε απελευθέρωση  της λαγονοκνημιαίας ταινίας κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ισχίου είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς στους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε απελευθέρωσή της.

Πηγή: “Arthroscopy”, Ιούνιος 2021

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].